งานนิติการ

งานนิติการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

icon_widget_image เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 icon_widget_image 02 909 1429 หมายเลขภายใน 387 legal@vru.ac.th

กรณีขอบเขตการบังคับใช้วรรคสองของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน”

  /  บทความ   /  กรณีขอบเขตการบังคับใช้วรรคสองของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน”

กรณีขอบเขตการบังคับใช้วรรคสองของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน”

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

          เรื่องเสร็จที่ ๖๓๒/๒๕๖๓ กรณีขอบเขตการบังคับใช้วรรคสองของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประเด็น ความในวรรคสองของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ครอบคลุมถึงการกระทำความผิดตามบทบัญญัติ มาตรา ๓๗ ตรี แห่งประมวลรัษฎากรที่ได้กระทำนอกราชอาณาจักรด้วยหรือไม่

 

ความเห็น วรรคหนึ่งของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ กำหนดการกระทำความผิดที่เป็นความผิดมูลฐานไว้ใน (๑) ถึง (๒) โดยมิได้บัญญัติให้การกระทำความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเป็นความผิด
มูลฐานตามวรรคหนึ่งไว้ด้วย การที่มาตรา ๓๗ ตรี แห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติให้ถือว่าความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากรเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงหมายความถึง การกระทำความผิดในราชอาณาจักรเท่านั้น หากบทบัญญัติดังกล่าวประสงค์จะให้หมายความรวมถึงการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรด้วยย่อมจะต้องบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในทำนอง เดียวกันกับความตามวรรคสองของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ที่บัญญัติว่า ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง การกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทำนั้นได้กระทำลงใน ราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย ดังนั้นแม้บทบัญญัติมาตรา ๓๗ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร จะให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ตาม แต่เมื่อไม่ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าให้หมายความรวมถึงความผิดอาญาที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรด้วย จึงไม่ครอบคลุมถึงการกระทำความผิดตาม มาตราดังกล่าวที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร

Post a Comment