งานนิติการ

งานนิติการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

icon_widget_image เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 icon_widget_image 02 909 1429 หมายเลขภายใน 387 legal@vru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  /  หน้าที่ความรับผิดชอบ
Responsibility

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • null

  งานบริการด้านกฎหมาย

  1. พิจารณาตรวจยกร่างและนำเสนอกฎหมาย
  2. วินิจฉัยตีความปัญหาวิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมาย
  3. ให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือทางกฎหมาย
  4. ติดต่อประสานงานทางด้านกฎหมายกับส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานภายนอก
  5. ให้ความรู้ทางวิชาการกฎหมาย๑.๖ ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย
 • null

  งานด้านคดี

  1. การสอบสวนทางวินัย
  2. การสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
  3. ดำเนินคดีที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง
 • null

  งานด้านนิติกรรมสัญญา

  1. ตรวจสอบนิติกรรมและสัญญา
  2. การดำเนินคดีเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา
  3. งานวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายอันเกิดจากสัญญา
 • null

  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย