งานนิติการ

งานนิติการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

icon_widget_image เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 icon_widget_image 02 909 1429 หมายเลขภายใน 387 legal@vru.ac.th

งานนิติการ

Complaint statistics report

ข้อมูลสถิติการร้องเรียนทุจริต

NEWS

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โครงการ กิจกรรม ของงานนิติการ

Operating Manual

คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

Complaint channel

ช่องทางการเสนอแนะ ร้องเรียนทั่วไป ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Explore the Features

We are on schedule

6 6

Completed

จำนวนข้อร้องเรียน

1 1

Completed

การดำเนินการวินัย

We are Legal VRU

รู้จักหน่วยงาน

ปรัชญา Philosophy : “มุ่งให้บริการและปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการโดยถูกต้องและชอบธรรมโดยยึดในหลักวิชาชีพนักกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์ “
Mission

พันธกิจ

1. งานบริการด้านกฏหมาย พิจารณาตรวจยกร่างและนำเสนอกฎหมาย วินิจฉัยตีความปัญหาวิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมาย ให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือทางกฎหมาย ติดต่อประสานงานทางด้านกฎหมายกับส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานภายนอก ให้ความรู้ทางวิชาการกฎหมาย และดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย
2. งานด้านคดี การสอบสวนทางวินัย การสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และดำเนินคดีที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง
3. งานด้านนิติกรรมสัญญา ตรวจสอบนิติกรรมและสัญญา การดำเนินคดีเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา และงานวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายอันเกิดจากสัญญา
4. งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

NEWS

ARTICLE