งานนิติการ

งานนิติการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

icon_widget_image เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 icon_widget_image 02 909 1429 หมายเลขภายใน 387 legal@vru.ac.th

โครงการอบรมเรื่อง การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

  /  กิจกรรม 2565   /  โครงการอบรมเรื่อง การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอบรมเรื่อง การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 งานนิติการ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม เรื่อง การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวิทยากรคือ ท่านศักดา คล้ายร่มไทร อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๑ ภาค ๑ ได้บรรยายให้ความรู้ในประเด็นเรื่อง การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และวิทยากรอีกท่านหนึ่ง คือ ว่าที่ร้อยตรีจาตุรนต์ เทพเดชา หัวหน้างานนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง วินัยและการรักษาวินัย ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยวินัย และการรักษาวินัยสำหรับพนักงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒  เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษาระเบียบวินัยและการป้องกันการทุจริตในการทำงาน เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อทราบถึงสาเหตุและอุปสรรคในการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

Post a Comment