งานนิติการ

งานนิติการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

icon_widget_image เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 icon_widget_image 02 909 1429 หมายเลขภายใน 387 legal@vru.ac.th
กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีความเสียหายเกิดจากการกระทำของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
  /  บทความ   /  กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีความเสียหายเกิดจากการกระทำของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีความเสียหายเกิดจากการกระทำของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

เรื่องเสร็จที่ ๑๒๐๘/๒๕๖๓ กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กรณีความเสียหายเกิดจากการกระทำของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน

 

ประเด็น กรณีที่เกิดความเสียหายในการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ใช้งบประมาณของกรมพลศึกษาและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยความเสียหายเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการสูงสุด หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่จะต้องร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

 

ความเห็น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดสังกัดมีอำนาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ และข้อ ๑๒ แห่งระเบียบดังกล่าว กำหนดให้กรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่งหรือความเสียหายเกิดจากผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนั้นกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการโดยใช้งบประมาณของกรมพลศึกษา และงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพราะฉะนั้นทั้งสองหน่วยงานจึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและมีอำนาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำละเมิด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดสังกัด แต่เนื่องจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นราชการส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงต้องถือว่าสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดมีอำนาจร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เกิดความเสียหายเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ให้หน่วยงานอื่นโดยไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจในหน่วยงานต้นสังกัด จึงต้องพิจารณาว่ากรรมการผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ ปฏิบัติภารกิจให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งใด หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นย่อมเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และเมื่อกรรมการตรวจรับพัสดุจำนวน ๓ คน ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรับพัสดุให้แก่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงถือได้ว่ากรรมการตรวจรับพัสดุดังกล่าวปฏิบัติงานให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และเมื่อการเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นการปฏิบัติงานให้แก่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดมิได้มอบหมายหรืออนุญาตให้ไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว สำนักงานอัยการสูงสุดจึงไม่ต้องร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

 

ดังนั้นอธิบดีกรมพลศึกษาและปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับความเสียหายและเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดสังกัดหรือปฏิบัติงานให้ จึงเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และโดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน โดยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เมื่อเกิดความเสียหายแก่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงสามารถร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้

 

อนึ่ง มีข้อสังเกตว่านอกจากการก่อความเสียหายของเจ้าหน้าที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดแล้ว ยังอาจเป็นการกระทำความผิดทางวินัยและการกระทำความผิดอาญาด้วย จึงสมควรที่หน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยและทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ตามหน้าที่และอำนาจที่กฎหมาย กำหนดไว้ต่อไปด้วย

Post a Comment